Ga naar de inhoud
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. DC Facilitair B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid alsopdrachtgever. Als Opdrachtgever wordt gezien de natuurlijke of rechtspersoon, tenbehoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen
 4. Met de overeenkomsten wordt bedoeld de overeenkomst tot diensteverlening tussenpartijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte aanbiedingen en werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Nadat door dienstverlener de inhoud van de offerte of opdrachtbevestiging is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever, mag dienstverlener ervan uitgaan dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard en de daarbij behorende algemene voorwaarden, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de dienstverlener middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
 3. Bij werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend.
 4. Opdrachtgever gaat met het accorderen van de offerte, akkoord met de voorwaarde dat medewerkers van DC Facilitair BV niet werkzaam zijn op de door CAO gehanteerde nationale feestdagen.

Artikel 4 Betaling

 1. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de eerste week van de nieuwe kalendermaand of van de vier-wekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum tenzij anders in overleg is vastgesteld door beide partijen.
 2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering over gaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 5 Facturering opdracht dienstverlener

 1. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, word het factuurbedrag vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het factuurbedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkende uurtarief is overeengekomen.
 3. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
 4. Indien in de in lid 3 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 12 geschieden.

Artikel 6 Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurloon zijn gebaseerd op het dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekende vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uurtarieven voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 4. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
 5. Indien werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd op het moment dat dienstverlener op de werklocatie staat, zullen de ingeroosterde uren voor de opdracht wel worden gefactureerd.

Artikel 9 Hulpmiddelen

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het hierboven onder lid 1 bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glasbewassing aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 3. In overleg tussen opdrachtgever en dienstverlener zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de dienstverlener, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de dienstverlener, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de dienstverlener. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de dienstverlener eraan mee te werken, dat de dienstverlener bedoelde goederen terug kan nemen.
 4. In overleg met de dienstverlener zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de dienstverlener voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 10 Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en diensteverlener wordt aangegaan voor de duur van minimaal 24 kalender maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De overeenkomst zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd met de duur van 1 jaar, mits opdrachtgever schriftelijk de overeenkomst 2 maanden vooraf de samenwerking beëindiging.
 3. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht de verschuldigde gewerkte uren en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
 4. Dienstverlener maakt binnen 30 dagen een eindfactuur op.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover schriftelijk in.
 3. Indien partijen een vast factuurbedrag zijn overeengekomen, geeft diensteverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolge heeft.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 12 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorigen bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 14 Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen te inzage.
 3. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de dienstverlener, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.200,00 per gebeurtenis. Boven € 1.200,00 is de aannemer niet aansprakelijk.
 4. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de diensteverlener voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de diensteverlener, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.200,00 doch niet meer dan € 2.500,00 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de diensteverlener heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 6. De schade, zoals bedoeld in artikel 16 waarvoor de dienstverlener tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De diensteverlener is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
 7. De dienstverlener heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de dienstverlener niet aansprakelijk.
 8. De dienstverlener aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
 9. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloei uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

Artikel 16 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 17 Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij dienstverlener aanwezige benodigdheden en materialen blijven eigendom van dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de opslag locatie hiervan en dat deze niet door derde hen of door derde in gebruik worden genomen.
 3. Bij breuk of toe-eigening van eigendommen van opdrachtnemer, kunnen de kosten hiervan deels of volledig in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 19 Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de dienstverlener, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener en gedurende een periode van
  12 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de dienstverlener in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de dienstverlener om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Indien zonder toestemming van de dienstverlener door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid 1 genoemde periode van 12 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de dienstverlener een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 20 Contract wisseling en werkgelegenheid

 1. De diensteverlener zal haar personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De diensteverlener vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

Artikel 22 Geschillen

 1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 2. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
 3. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.